ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

denigrate

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تقلید کردن، لکه دار کردن، بد نام کردن، سیاه کردن، سیاه ساختن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما