ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

concentrates

دیکشنری انگلیسی به فارسی

تمرکز می کند، متمرکز کردن، تمرکز دادن، تغلیظ کردن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما