ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

concentrated

دیکشنری انگلیسی به فارسی

متمرکز شده، متمرکز کردن، تمرکز دادن، تغلیظ کردن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما