ترجمه مقاله

comb

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شانه، شانه کردن، جستجو کردن، خار کردن
ترجمه مقاله