ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

betrothing

دیکشنری انگلیسی به فارسی

شرط بندی، نامزد کردن، مراسم نامزدی بعمل اوردن
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ