ترجمه مقاله

attributed

دیکشنری انگلیسی به فارسی

نسبت داده، نسبت دادن، حمل کردن
ترجمه مقاله