ترجمه مقاله

attribute

دیکشنری انگلیسی به فارسی

صفت، جنبه، نشان، افتخار، شهرت، نسبت دادن، حمل کردن
ترجمه مقاله