ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

چهار صنف حیوان

لغت‌نامه دهخدا

چهار صنف حیوان . [ چ َ / چ ِ ص ِ ف ِ ح َی ْ / ح ِی ْ ] (اِ مرکب ) آدمی و پرندگان و خزندگان و چرندگان . رجوع به چارصنف حیوان شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ