ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

دمرداش

لغت‌نامه دهخدا

دمرداش . [ دَ م ِ ] (اِخ ) تمرتاش . تیمورتاش فرزند امیر چوپان وزیر ایلخانان (مقتول 728 هَ . ق .). این کلمه ترکی است و مرکب از دمر به معنی آهن و داش به معنی سنگ و در لهجه ٔ آذربایجان کلمه ٔ اول (دمر) به فتح دال و کسر میم (کسره ٔ کشیده که همان یای مجهول باشد) تلفظ می شود.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ