ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

ضرر

دیکشنری عربی به فارسی

خسارت , خسارت زدن
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما