ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ

خسارت

فرهنگ فارسی عمید

۱. ضرر کردن؛ زیان دیدن.
۲. (اسم) زیان.
۳. (اسم) غرامت.
ترجمه مقاله
سوشال تریدینگ
خرید اشتراک
افزودن واژه
افزونه مرورگر
درباره
ارتباط با ما