ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

حیوان

فرهنگ فارسی عمید

۱. موجود زنده؛ جاندار؛ جانور.
۲. (صفت) [عامیانه، مجاز] نفهم؛ بی‌شعور.
۳. (اسم) [قدیمی] حیات؛ زندگی.
⟨حیوان ناطق: (منطق) آدمی؛ انسان.
ترجمه مقالهسوشال تریدینگ