ترجمه مقاله

گسستگی

gosastegi

گسیخته بودن.

انفصال، انقطاع، پارگی، گسیختگی ≠ پیوستگی

ترجمه مقاله