ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

گرزش

garzeš

۱. گله؛ شکایت؛ شکوه؛ تظلم: ◻︎ بده داد من زآن لبانت و‌گرنه / سوی خواجه خواهم شد از تو به ‌گرزش (خسروانی: ۱۱۶).
۲. زاری.
۳. توبه.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ