ترجمه مقاله

چهار

ča(ā)hār

عدد اصلی بعد از سه و پیش از پنج؛
۴.
⟨ چهاروهفت: ‹چاروهفت› [قدیمی، مجاز] چهار ‌عنصر و هفت سیاره؛ عناصر اربعه و سیارات سبعه.

ترجمه مقاله