ترجمه مقاله

پوک

puk

۱. پوچ؛ میان‌تهی؛ بی‌مغز.
۲. پوده؛ پوسیده.
۳. (اسم) پوشال؛ آتش‌گیره: ◻︎ گر برفکند گرم دم خویش به گوگرد / بی پوک ز گوگرد زبانه زند آتش (آغاجی: مجمع‌الفرس: پوک).

پوچ، پوسیده، خالی، مجوف، میانتهی ≠ پر

ترجمه مقاله