ترجمه مقاله

پولک دوزی

pulakduzi

دوختن پولک به لباس، بقچه، سوزنی، و مانند آن‌ها.

ترجمه مقاله