ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پزشکی

pezeški

۱. دانش معالجۀ بیماران؛ طبابت.
٢. شغل و عمل پزشک؛ طبابت.
۳. (صفت نسبی، منسوب به پزشک) آنچه مربوط به معالجۀ بیماران است؛ طبی.

۱. طبابت
۲. طبی

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ