ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

پرنون

parnun

= پرنیان: ◻︎ نپرد بلبل اندر باغ جز بر بسّد و مینا / نپوید آهو اندر دشت جز بر قالی پرنون (قطران: ۳۳۳).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ