ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

وا

آش: شوروا، سکوا: ◻︎ ز ده گونه ریچال و ده گونه وا / گلوبندگی هر یکی را سزا (ابوشکور: شاعران بی‌دیوان: ۹۷).

۱. باز
۲. جدا، سوا
۳. شکفته
۴. آش
۵. با ≠ بسته

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ