ترجمه مقاله

همپایه

hampāye

۱. کسی که با دیگری در یک درجه و پایه باشد.
۲. دو نفر که دارای شغل و مقام نظیر هم باشند.

ترجمه مقاله