ترجمه مقاله

نظرگاه

nazargāh

۱. دیدگاه؛ عقیده.
۲. جای نظر‌ کردن؛ جای نگریستن؛ تماشاگاه.

تماشاگاه، تماشاگه، مطمح، منظر، منظره

ترجمه مقاله