ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

نخستین

no(a)xostin

اولین.

آغازین، اولین، یکم، یکمین ≠ آخرین

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ