ترجمه مقاله

خالد

xāled

پاینده؛ جاوید؛ جاودان؛ همیشگی؛ دائمی.

۱. پایدار، پاینده، جاودان، جاوید، مخلد ≠ فانی، ناپایا
۲. بهشتی، خلدنشینی، خلدآشیان

ترجمه مقاله