ترجمه مقاله

ناقل

nāqel

۱. نقل‌کننده؛ روایت‌کننده.
۲. جابه‌جاکننده.

۱. راوی، مورخ، نقال
۲. ساری، منتقلکننده
۳. حامل

ترجمه مقاله