ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ناجی

nāji

۱. نجات‌دهنده.
۲. نجات‌یابنده؛ رهنده؛ خلاص‌شونده؛ رستگار.

رهاییبخش، منجی، نجاتبخش، نجاتدهنده

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ