ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

موری

muri

لولۀ سفالی که در زیر زمین یا میان دیوار برای ساختن راه‌ آب به ‌کار می‌برند؛ تنبوشه: ( زنگی‌روی چون دَرِ دوزخ / بینی‌ای همچو موری مطبخ (جامی۱: ۳۲۳).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ