ترجمه مقاله

مواعظ

mavā'ez

= موعظه

۱. پندها، اندرزها، نصایح
۲. وعظها، موعظهها

ترجمه مقاله