ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مواشی

mavāši

چهارپایان، از قبیل گاو، گوسفند، و شتر.

چهارپایان، دامها، دواب، ستوران، ماشیهها

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ