ترجمه مقاله

معیوب

ma'yub

عیب‌دار؛ ناقص؛ نادرست.

آهمند، خراب، عیبناک، فاسد، ناقص ≠ سالم

آکمند

ترجمه مقاله