ترجمه مقاله

معکن

mo'akkan

کسی که از فربهی گوشت‌های شکمش بر روی هم افتاده باشد.

ترجمه مقاله