ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معقولات

ma'qulāt

اموری که به‌وسیلۀ عقل ادراک می‌شود.

مدرکات ≠ محسوسات

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ