ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

معاصی

ma'āsi

= معصیت

گناهان، بزهها، ذنوب، جرمها، معصیتها ≠ طاعات، عبادات

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ