ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مشهد

mašhad

۱. محل حاضر شدن مردم؛ محضر؛ محل حضور.
۲. محل شهادت؛ شهادت‌گاه.
۳. مزار و آرامگاه یکی از ائمه.

۱. شهادتگاه، قتلگاه
۲. مدفن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ