ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسکه

maske

نوعی چربی که از شیر یا دوغ می‌گیرند؛ کره.

۱. کره
۲. روغنحیوانیتازه

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ