ترجمه مقاله

مسلک

maslak

۱. راه.
۲. روش؛ طریقه.

۱. آیین، طریقه، کیش، روش، مذهب، مرام، مشرب، نحله
۲. راه، طریق، نهج، مسیر

ترجمه مقاله