ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسجع

mosajja'

سخن دارای سجع و قافیه.

قافیهدار، مقفی، موزون، سجعدار

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ