ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مسبع

mosba'

مسمطی که هر بند آن هفت مصراع دارد.

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ