ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مرفین

morfin

= مورفین

۱. جوهر تریاک
۲. مایههروئین
۳. آلکالوئیدی مخدر و مسکن

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ