ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

مربوب

marbub

۱. پرورده.
۲. [مقابلِ رب] بنده؛ مملوک.

بنده، عبد، مملوک ≠ رب

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ