ترجمه مقاله

مثرد

mesrad

کاسه یا طاسی که در آن ترید می‌کردند.

ترجمه مقاله