ترجمه مقاله

متوقد

motavaqqed

برافروزنده؛ بر‌افروخته؛ فروزان.

ترجمه مقاله