ترجمه مقاله

متقدم

mota(e)qaddem

۱. [مقابلِ متٲخِّر] کسی که در زمان پیشین زندگی می‌کرده است.
۲. (فلسفه) دارای تقدم.
۳. (صفت) [قدیمی] پیشین.
۴. (صفت) [قدیمی] پیشی‌گیرنده؛ پیش‌افتاده.

۱. پیشین، سابق، پیش، گذشته
۲. پیشکسوت
۳. پیشاهنگ، پیشگام ≠ متاخر

ترجمه مقاله