ترجمه مقاله

متبع

mottaba'

آن‌که از او پیروی کنند؛ آنچه در پی آن بروند.

تابع، پیرو ≠ متبوع

ترجمه مقاله