ترجمه مقاله

مبرهن

mobarhan

۱. آشکار.
۲. دارای دلیل و برهان؛ مدلل.

آشکار، بارز، بدیهی، بین، روشن، مدلل، مستدل، مشخص، واضح، هویدا ≠ ناآشکار، نامشخص، نامبرهن

ترجمه مقاله