ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

لیوه

live

۱. فریبنده.
۲. چاپلوس.
۳. احمق و نادان.
۴. هرزه‌گو.
۵. هرزه‌گرد.

۱. بیمزه، خنک، لوس
۲. هرزهگرد، هرزهگو

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ