ترجمه مقاله

عیش

'eyš

۱. خوش‌گذرانی؛ خوشی و شادمانی.
۲. [قدیمی] زیستن؛ زندگی کردن.
۳. (اسم) [قدیمی] زندگی.
۴. (اسم) [قدیمی] طعام؛ خوراک؛ خوردنی.

بزم، خوشگذرانی، خوشی، راحت، زندگانی، سرور، سور، شادی، شادیانه، طرب، عشرت، کیف، گذران، لهو، نشاط ≠ عزا، ماتم

ترجمه مقاله