ترجمه مقاله

عرس

'or[o]s

۱. زفاف.
۲. مهمانی و جشن عروسی؛ مهمانی و طعامی که بعد از آوردن عروس به خانۀ داماد می‌دهند.

عروسی، مزاوجت، نکاح ≠ طلاق

ترجمه مقاله