ترجمه مقاله

عجز

'ajoz

۱. دنبالۀ چیزی.
۲. (ادبی) در عروض، آخرین بخش یا آخرین کلمه در مصراع دوم بیت.

استیصال، اضطرار، بیچارگی، درماندگی، زبونی، سستی، ناتوانی

درماندگی، ناتوان

ترجمه مقاله