ترجمه مقالهسوشال تریدینگ

ضحاک

zahhāk

بسیارخندان: ◻︎ زشت آن زشت است و خوب آن خوب‌ و بس / دائم آن ضحاک و این اندر عَبَس (مولوی: ۱۰۲۵).

ترجمه مقالهسوشال تریدینگ